Media

Informacje dla mediów

Wnioski akredytacyjne na mecze domowe MKS PiotrcoviaPGNiG Superlidze Kobiet oraz PGNiG Pucharze Polski - sezon 2023/2024, 
prosimy składać w Biurze Prasowym klubu - https://media.pgnig-superliga.pl/superliga-kobiet/klub/mks-piotrcovia-piotrkow-trybunalski/


REGULAMIN AKREDYTACJI PRASOWYCH ORAZ
ZASADY WSPÓŁPRACY Z MEDIAMI

ZASADY OGÓLNE

1. Akredytacje prasowe przyznawane są decyzją Klubu, na podstawie wypełnionych formularzy akredytacyjnych dostępnych na stornie: https://media.pgnig-superliga.pl/superliga-kobiet/akredytacje/
2. Wypełnienie formularza jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
3. Składając wniosek o akredytację przedstawiciele mediów muszą liczyć się z tym, że ich dane osobowe będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do wydania i weryfikacji akredytacji.
4. Akredytacje udzielane są przedstawicielom zarejestrowanych prawnie mediów i aktywnie działającym fotoreporterom, działającym w ramach agencji fotograficznych oraz przedstawicielom uznanych portali internetowych.
5. Akredytacje dla dziennikarzy wydawane są na podstawie ważnych legitymacji prasowych, dla pozostałych osób na podstawie zaświadczeń od podmiotów medialnych o stałej współpracy ze składającym wniosek o akredytację.
6. We wniosku o akredytację należy wyraźnie wskazać jakiego medium/mediów akredytowany jest przedstawicielem.
7. Klub zastrzega sobie możliwość́ odmówienia przyznania akredytacji bez podania przyczyny.
8. Rodzaje akredytacji:
•  sezonowe - na wszystkie mecze drużyny Klubu rozgrywane w charakterze gospodarza w rozgrywkach PGNiG Superligi lub Pucharu Polski,
•  jednorazowe – na jeden konkretny mecz drużyny Klubu, rozgrywany na jego obiekcie.

PRAWA I OBOWIĄZKI WYNIKJĄCE AKREDYTACJI

1. Akredytacja upoważnia do wstępu na miejsca przeznaczone dla mediów oraz na sektory dla publiczności w celu realizacji czynności dziennikarskich.
2. Przyznana akredytacja jest imienna i upoważnia do wejścia na teren hali wyłącznie osobę, na której nazwisko została wydana.
3. Akredytacja nie daje prawa do jej użyczania lub przenoszenia na jakąkolwiek inna osobę.
4. Akredytacje lub identyfikatory będące w posiadaniu nieupoważnionych osób trzecich, uważa się za nieważne.
5. Akredytowanemu lub podmiotowi medialnemu, w imieniu którego akredytacja została udzielona, odpowiedzialnym za przekazanie akredytacji osobie  nieuprawnionej, akredytacja zostanie cofnięta do odwołania.
6. Przyznana akredytacja potwierdzana jest identyfikatorem. W trakcie realizacji czynności dziennikarskich identyfikator musi być umieszczony przez jego posiadacza w miejscu widocznym dla służb porządkowych.
7. Służby porządkowe mają prawo do weryfikowania przyznanych akredytacji oraz potwierdzania tożsamości akredytowanego.
8. Odmowa okazania identyfikatora lub potwierdzenia tożsamości legitymacją prasową lub innym dokumentem tożsamości upoważnia służby porządkowe do żądania zwrotu identyfikatora oraz żądania natychmiastowego opuszczenia obiektu, na którym rozgrywany jest mecz.
9. Fotoreporterzy są dodatkowo zobowiązani posiadać kamizelki odblaskowe w trakcie wykonywania obowiązków. Kamizelki wypożycza Klub gospodarza.
10. Osoby akredytowane nie mogą wykorzystywać faktu posiadania akredytacji w celach niezwiązanych z pełnieniem obowiązków służbowych na rzecz medium wskazanego we wniosku akredytacyjnym. (robienie zdjęć z zawodnikami, zbieranie autografów, itp.).
11. Osoby akredytowane nie są uprawnione do wykonywania czynności służbowych na rzecz mediów, które nie zostały wskazane we wniosku akredytacyjnym.
12. Prowadzenie relacji na żywo z meczu, zbieranie i przekazywanie statystyk, w tym również z wykorzystaniem aplikacji, jest bezwzględnie zabronione w każdej formie. W takich przypadkach konieczne jest uzyskanie specjalnej zgody w oparciu o wcześniej zawarte z Superligą Sp. z o.o. umowy o współpracy. Niezastosowanie się do powyższego zakazu powoduje automatyczne cofnięcie akredytacji i konieczność natychmiastowego opuszczenia obiektu, na którym rozgrywany jest mecz.
13. Przedstawiciele mediów zobowiązani są do przestrzegania wszelkich przepisów porządkowych, obowiązujących podczas imprezy, w tym – w szczególności – regulaminu imprezy masowej oraz regulaminu obiektu sportowego.
14. Posiadacz akredytacji zobowiązany jest do podporządkowania się poleceniom wydawanym przez służby porządkowe, organizatorów oraz obsługę. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Klub ma prawo cofnąć lub unieważnić akredytację prasową bez podawania przyczyny.
2. Akredytacje będą cofane automatycznie w przypadku:
- naruszenia przez jej posiadacza postanowień niniejszego regulaminu,
- rażącego naruszenia dobrych obyczajów w czasie wykonywania obowiązków dziennikarskich,
- zamieszczania w relacjach z meczu nieprawdziwych lub nierzetelnych informacji,
- publikowania treści naruszających dobre imię Klubu, jego zawodników lub pracowników.
3. Wszelkie decyzje o przyznaniu, cofnięciu lub odwołaniu akredytacji są autonomicznymi decyzjami Klubu. Od decyzji nie przysługuje odwołanie, ani nie mogą one być podstawą do jakichkolwiek roszczeń wobec Klubu.

Księga znaku i logo klubu znajdują się w zakładce - Do pobrania

Kontakt: +48 501 269 433
email: marketing@piotrcovia.pl


Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
9 + 3 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
9 + 3 =